هیات امناء

  • نماینده هیات موسس: دکتر فیروز فاضلی
  • نماینده هیات موسس : دکتر حسن شاه ملک پور
  • نماینده هیات موسس : دکتر تیمور رستمی
  • هیات علمی : آقای مسعود ستاری
  • هیات علمی : آقای محسن محمدی گلنکش
  • هیات علمی : آقای اسماعیل رمضان پور
  • عضو روحانی : آقای عطااله اسماعیلی
  • نماینده وزیر : آقای دکتر رضی