عدم تشکیل کلاس


کلیه کلاس های درس استاد خانم دکتر کبری عظیمی روز پنج شنبه مورخ 97/2/20 برگزار نمی گردد.