گندزدایی و ضدعفونی موسسه قدر کوچصغهان


 

عزیزان و پیشاهنگانه سلامت و مبارزین ویروس کرونا  اینجانب نادر خدادادی از زحمات آقایان مهندس جواهر شناس ومهندس عاشوری در ضد عفونی نمودن دانشگاه قدر کوچصفهان نهایت  تشکر را دارم

اجر شما با خدا

دکتر نادر خدادادی سرپرست دانشگاه