تغییر رشته دانشجویان همه گرایش های شیمی موسسه قدر کوچصفهان


قابل توجه دانشجویان همه گرایش های شیمی موسسه قدر :

چنانچه دانشجویان تمام گرایش های شیمی تمایل به تغییر رشته داشته باشند در روز های شنبه ، یکشنبه و دوشنبه ساعت 9 تا 12 به موسسه قدر مراجعه نمایید.

آموزش موسسه