مدیر آموزش


عبدالهاشم رمضانی نژاد(مدیریت آموزشی موسسه را عهده دار می باشند)

كارشناس رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي
: سوابق اجرايي
مشاور تحصيلي مدارس دولتي رشت

معاون مدارس دولتي رشت

عضو ستاد اجرايي دانشجويان شاهد و ايثارگر موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي قدر كوچصفهان

مدير آموزش موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي قدر كوچصفهان