امور خوابگاه ها


مشخصات خوابگاه های خودگردان(غیردولتی) دارای مجوز و تحت ضوابط دانشگاه گیلان واقع در استان گیلان در صفحه با آدرس ذیل گردآوری شده است.

لینک خوابگاه ها