هیأت موسس

  • دکتر تیمور رستمی شاهراجی (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان)
  • دکتر حسن شاه ملک پور ( عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان)
  • دکتر فیروز فاضلی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان)
  • دکتر ایرج حسن زاد (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان)
  • نادر خدادادی ( کارشناس ارشد بازنشسته استانداری)
  • یوسف محمدی زاده ( هیئت علمی بازنشسته دانشگاه پیام نور رشت)
  • اسماعیل جعفرزاده (فرهنگی بازنشسته)
  • کبری رمضانی نژاد (فرهنگی بازنشسته)