معاونین

  • معاون آموزشی : آقای دکتر نادر خدادادی بازنشسته استانداری (مدیرکل بازرسی استانداری گیلان) با حفظ سمت سرپرستی، معاونت آموزشی موسسه را نیز عهده دار می باشند.
  • معاون پژوهشی و فن آوری : آقای دکتر تیمور رستمی شاهراجی ( عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان )
  • معاون فرهنگی و اجتماعی : آقای دکتر فیروز فاضلی ( عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان )
  • معاون دانشجویی : آقای دکتر ایرج حسن زاد (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان )
  • معاون اداری و مالی : آقای یوسف محمدی زاده خوش رو ( عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه پیام نور)