ریاست


موسسه آموزش عالی قدر کوچصفهان

رياست مؤسسه آموزش عالي قدر بر عهده جناب آقاي دکتر مهدی عاکف مي باشد . تلاش هاي همه جانبه ايشان در راستاي بالا بردن سطح کمي و کيفي دانشکده قابل تقدير است.

حوزه ریاست

  • رئیس موسسه : دکتر مهدی عاکف ( عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان )
  • معاون آموزشی : دکتر حسن شاه ملک پور ( عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان)
  • معاون پژوهشی و فن آوری : دکتر تیمور رستمی شاهراجی ( عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان )
  • معاون فرهنگی و اجتماعی : دکتر فیروز فاضلی ( عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان )
  • معاون دانشجویی : دکتر ایرج حسن زاد (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان )
  • معاون اداری و مالی : نادر خدادادی ( کارشناس ارشد بازنشسته استانداری)