اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رایطه با تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد


بدین وسیله به اطلاع می رساند کلیه داوطلبانی که درآزمون کارشناسی ارشد از طریق سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام ودرجلسه امتحانی حاضر بوده اند، می توانند از تاریخ 13/7/95 الی 17/7/95 به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و بر اساس کارنامه نتایج اولیه آزمون در رشته و گرایش مربوط ، نسبت به انتخاب کد رشته محل های مورد علاقه خود از کد رشته های امتحانی مربوط اقدام نمایند.

جدول کد رشته و محل هایی که درآنها پذیرش تکمیل ظرفیت صورت می پذیرد در روز سه شنبه مورخ 13/7/95 در پایگاه اطلاع رسانی سنجش قرار خواهد گرفت .

الف) موارد قابل توجه:

1- گزینش نهایی در هر یک از کد رشته محل های تحصیلی اعلام شده در این اطلاعیه ، مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های راهنمای شماره 1 و 2 آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1395 انجام خواهد شد.

2- آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی در یکی از کد رشته محل های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص اعلام شده است، حق انتخاب کد رشته محل های مندرج در این اطلاعیه را ندارند.

3- چنانچه هر یک از داوطلبان که فهرست آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان اعلام گردیده( به غیراز کد رشته محل های بورسیه وکد رشته محل های دارای شرایط خاص که مطابق بند2 فوق حق شرکت ندارند)در ردیف پذیرفته شدگان هر یک از کد رشته محل های این اطلاعیه قرار گیرند، قبولی قبلی آنان (قبولی اعلام شده قبلی) <<کان لم یکن >> تلقی می گردد و باید برای ادامه تحصیل به محل قبولی جدید مراجعه نمایند. لذا به پذیرفته شدگان تاکید می شود در انتخاب کد رشته محل های مندرج در این اطلاعیه دقت کافی مبذول دارند، در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

4- نیمسال پذیرش دانشجو در هریک از کد رشته محل های مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا موسسه محل قبولی، در اولین نیمسال تحصیلی ممکن خواهد بود.

5- در آن دسته از کد رشته های امتحانی که ظرفیت اعلام شده جدید بیش از یک محل تحصیل باشد، داوطلبان در صورت تمایل می توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه کد رشته محل های مورد علاقه خود را(حداکثر تا 20 کدرشته محل) به ترتیب اولویت،انتخاب نمایند.

6- هر داوطلب منحصرا" مجاز به انتخاب کد رشته تحصیلی خواهد بود که در آزمون کد رشته امتحانی مربوط شرکت کرده و بر اساس کارنامه نتایج اولیه در آن رشته و گرایش مربوط دارای نمره کل بزرگتریا مساوی یک می باشد.