قابل توجه دانشجویانی که واحد کارآموزی اخذ می نمایند


قابل توجه دانشجویانی که واحد کارآموزی اخذ می نمایند
بدینوسیله به اطلاع این دسته از دانشجویان محترم می رساند که سامانه ملی کارآموزی به نشانی اینترنتی http://karamouz.irost.org آماده ثبت نام از کلیه دانشجویان متقاضی جایابی کارآموزی در کشور می باشد .


معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی قدر