مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد تمدید شد


مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد تا پایان روز سه شنبه مورخ 97/3/22 تمدید گردید.

 

رشته های کارشناسی ارشد دایر در مؤسسه آموزش عالی قدرعبارتند از:

رشته کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی دارویی با کد 16647

رشته کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی کاربردی با کد 25884