امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه شیمی آلی (1) برای دانشجویان رشته شیمی کاربردی


امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه شیمی آلی (1) با استاد خاتم برازنده دوست برای دانشچویان رشته شیمی کاربردی تاریخ 97/3/7 ساعت 11 برگزار می گردد.