پرداخت شهریه


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند حداکثر تا پایان آذر ماه نسبت به پرداخت شهریه باقیمانده اقدام نمایند در غیر این صورت از حضور در جلسه امتحانات جلوگیری به عمل می آید.