ساعات حضور مدیر محترم تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه شیمی