شرکت در مسابقات ورزشی


از دانشجویان علاقمند به شرکت در رشته های مختلف ورزشی دعوت می گردد تا تاریخ 25 بهمن جهت شرکت در مسابقات با آقای محمدپور مسئول فرهنگی ورزشی موسسه

هماهنگ نمایند. شماره تماس: 09368211426