تعیین مجازات برای خرید و فروش پایان نامه / حداقل: اخراج از دانشگاه