برگزاری درس سمینار رشته شیمی دارویی در موسسه قدر کوچصفهان