آخرین فرصت شرکت در امتحان تربیت بدنی


آخرین فرصت شرکت در امتحان تربیت بدنی استاد خانم مهدی زاده روز یکشنبه مورخ 97/2/30 می باشد.