زمان حذف اضطراری تک درس


زمان حذف اضطراری تک درس

دانشجویانی که تمایل به حذف یک درس از دروس ترم خود را دارند می توانند در روزهای تعیین شده شرح زیر تقاضای خود را به مدیر محترم گروه خود ارائه دهند تا پس از بررسی شرایط و تایید مدیرگروه و مدیر محترم آموزش نسبت به حذف درس از سیستم آموزش اقدام گردد:

دوشنبه 31 اردیبهشت 97

سه شنبه اول خرداد 97