اطلاعیه تغییر زمان برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد وزارت علوم و دکتری تخصصی وزارت بهداشت


سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای زمان جدید برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دکتری تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را به شرح زیر اعلام نمود: