پذیرش دانشجو در موسسه آموزش عالی قدر کوچصفهان (بدون کنکور)