دانشجویانی که با آقای مهندس تماشایی درس پروزه و سمینار و کارآموزی دارند


دانشجویانی که با آقای مهندس تماشایی درس پروژه و سمینار و کارآموزی دارند روز چهارشنبه 96/11/25 ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات موسسه حضور یابند.