تحویل پروژه و کارآموزی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته صنایع شیمیایی قبل از شروع ترم


قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته صنایع شیمیایی جهت تحویل پروژه و کارآموزی قبل از شروع امتحانات ترم اقدام نمایند در غیر این صورت دروس فوق حذف می گردد.