رشته های مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدر کوچصفهان جهت ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی


بدینوسیله به اطلاع علاقمندان به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی می رساند براساس آخرین اطلاعیه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مهلت ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی تا پایان مهرماه 97 تمدید گردید.

رشته های مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدر کوچصفهان جهت ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی به قرار زیر است :

1- کارشناسی پیوسته حسابداری

2- کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

3- کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی

4- کارشناسی پیوسته مهندسی فضای سبز

5- کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی

6- کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی

7- کارشناسی پیوسته هتلداری

8- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

9- کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

10- کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

11- کاردانی ناپیوسته اموربانکی

12- کاردانی ناپیوسته اموربیمه

13- کاردانی ناپیوسته حسابداری

14- کاردانی ناپیوسته گردشگری

15- کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

مؤسسه آموزش عالی قدر