ساعات کار واحدهای آموزشی و آزمایشگاهی تا پایان امتحانات