تاریخ انتخاب واحد ترم تابستان 97


اطلاعیه :

دانشجویان رشته های شیمی جهت انتخاب واحد ترم تابستان در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 23 و 24 تیر ماه به سایت موسسه مراجعه و انتخاب واحد نمایند .دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند روز دوشنبه تاریخ 97/4/25 به مدیرمحترم گروه مراجعه نمایند .