تبریک به مناسبت قبولی دکتری


آقای حامد تاج محمدی و آقای عباس رضایی ، دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد شیمی دارویی:

موفقیت شما را در قبولی آزمون مقطع دکتری، صمیمانه تبریک گفته ، توفیق روز افزونتان را در کسب درجه های عالی آرزومندیم، دستیابی به این موفقیت را برای سایر عزیزان خواستاریم

موسسه آموزش عالی قدر