مدیر آموزش


هادی هادی نژاد مربی پایه 15

  • کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی از دانشگاه علامه طباطبایی

: سوابق اجرایی

  • کارشناس ارشد دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  • مدیر گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
  • مدرس درس های علوم رفتاری