مدیر آموزش


عبدالهاشم رمضاني نژاد

وضعیت شغلی قبل: عضو هیأت علمی گروه زبان و زبان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز رشت (مربی پایه 23)
وضعیت فعلی: عضو هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی قدر کوچصفهان
: کارهای علمی
1- ترجمه کتاب production and operation management به همراه آقای دکترسید یحیی سید دانش .این کتاب توسط ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و مراکز دیگر دانشگاه آزاد تدریس می شد

2- تألیف کتاب کمک آموزشی برای زبان عمومی دانشگاه پیام نور

3- گرد آوری و تألیف کتاب زبان و مفاهیم بیمه برای دانشجویان رشته ی بیمه

حضور در جبهه ی دفاع مقدس در آغاز جنگ تحمیلی به مدت 6 ماه در سال 1359 تا آخر اردیبهشت ماه 1360

ضمناً در سال های 1368 الی اواسط 1371 و 1383 لغایت 1385 معاونت دانشگاه پیام نور مرکز رشت را عهده دار بوده ام .