مدیر آموزش


( عبدالهاشم رمضاني نژاد ( با حفظ سمت سرپرست معاونت آموزشی

كارشناس رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي
: سوابق اجرايي
مشاور تحصيلي مدارس دولتي رشت

معاون مدارس دولتي رشت

عضو ستاد اجرايي دانشجويان شاهد و ايثارگر موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي قدر كوچصفهان

مدير آموزش موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي قدر كوچصفهان