بخشنامه ها و آئین نامه های آموزشی
# عنوان دانلود
1 آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی 93
2 آیین نامه آموزشی کارشناسي ارشد 94