چارت های درسی
# عنوان چارت زمان بروز رسانی دانلود
1 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰
2 کارشناسی ارشد شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷
3 کارشناسی پیوسته شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۵
4 کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۳
5 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۱
6 مهندسی شیمی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۷
7 کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۶
8 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (قدیم) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹
9 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۶
10 کاردانی امور بانکی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۳
11 کاردانی امور بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱
12 کارشناسی نا پیوسته مدیریت بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰
13 کارشناسی پیوسته فضای سبز جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۸
14 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(مرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶
15 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(غیرمرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴
16 کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی-حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۰
17 کاردانی نا پیوسته حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۸
18 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم کار و دانش) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۶
19 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم فنی و حرفه ای) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۵