چارت های درسی
# عنوان چارت زمان بروز رسانی دانلود
1 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ ۱۰:۴۰
2 کارشناسی ارشد شیمی دارویی جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۲۱
3 کارشناسی پیوسته شیمی دارویی جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۲۰
4 کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۹
5 کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۹
6 کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۸
7 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی(قدیم) جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۷
8 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۶
9 کاردانی امور بانکی جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۶
10 کاردانی امور بیمه جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۶
11 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۵
12 کارشناسی پیوسته فضای سبز جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۵
13 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(مرتبط) جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۱۴
14 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(غیر مرتبط) جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۰۲
15 کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی-حسابداری جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۰۱
16 کاردانی ناپیوسته حسابداری جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۰۱
17 کاردانی نقشه کشی معماری(با دیپلم کارودانش) جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰
18 کاردانی نقشه کشی معماری(با دیپلم فنی و حرفه ‌ای) جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۵۸