چارت های درسی
# عنوان چارت زمان بروز رسانی دانلود
1 کارشناسی پیوسته حسابداری یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۲۲:۴۸
2 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۳۱
3 کارشناسی پیوسته حسابداری سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۲۹
4 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰
5 کارشناسی ارشد شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷
6 کارشناسی پیوسته شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۵
7 کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۳
8 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۱
9 مهندسی شیمی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۷
10 کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۶
11 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (قدیم) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹
12 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۶
13 کاردانی امور بانکی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۳
14 کاردانی امور بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱
15 کارشناسی نا پیوسته مدیریت بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰
16 کارشناسی پیوسته فضای سبز جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۸
17 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(مرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶
18 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(غیرمرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴
19 کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی-حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۰
20 کاردانی نا پیوسته حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۸
21 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم کار و دانش) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۶
22 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم فنی و حرفه ای) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۵