چارت های درسی
# عنوان چارت زمان بروز رسانی دانلود
1 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۳۱
2 کارشناسی پیوسته حسابداری سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۲۹
3 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰
4 کارشناسی ارشد شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷
5 کارشناسی پیوسته شیمی دارویی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۵
6 کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۳
7 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۱
8 مهندسی شیمی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۷
9 کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۴۶
10 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی (قدیم) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹
11 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۶
12 کاردانی امور بانکی جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۳
13 کاردانی امور بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱
14 کارشناسی نا پیوسته مدیریت بیمه جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰
15 کارشناسی پیوسته فضای سبز جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۸
16 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(مرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶
17 کارشناسی ناپیوسته حسابداری(غیرمرتبط) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴
18 کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی-حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۲۰
19 کاردانی نا پیوسته حسابداری جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۸
20 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم کار و دانش) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۶
21 کاردانی نقشه کشی معماری( با دیپلم فنی و حرفه ای) جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۱۵