مدیران گروه و مسئولین رشته ها
مریم زمانی

خانم مریم زمانی


حسابداری


zamanikhatib@yahoo.com


مریم برازنده دوست

خانم مریم برازنده دوست


شیمی دارویی ، شیمی کاربردی ، شیمی دارویی


Mbarazandehdoust@yahoo.com


آرمان تماشایی

آقای آرمان تماشایی


مهندسی فضای سبز


tamashaee@yahoo.com