معاونین

  • معاون آموزشی : آقای یوسف محمدی زاده خوش رو ( عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه پیام نور) با حفظ سمت سرپرستي تا اطلاع ثانوي معاونت آموزشي موسسه را نيزعهده دار مي باشند
  • معاون پژوهشی و فن آوری : دکتر تیمور رستمی شاهراجی ( عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان )
  • معاون فرهنگی و اجتماعی : دکتر فیروز فاضلی ( عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان )
  • معاون دانشجویی : دکتر ایرج حسن زاد (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان )
  • معاون اداری و مالی : نادر خدادادی ( کارشناس ارشد بازنشسته استانداری)