آرشیو اخبارساعات کار واحدهای آموزشی و آزمایشگاهی تا پایان امتحاناتساعات کار واحدهای آموزشی و آزمایشگاهی تا پایان امتحانات

ادامه مطلب

اطلاعیه جذب دانشجو بدون کنکوراطلاعیه جذب دانشجو بدون کنکور

ادامه مطلب

مقررات آموزشیمقررات آموزشی

ادامه مطلب

برنامه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96برنامه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96

ادامه مطلب

جدول زمانی انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96جدول زمانی انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96

ادامه مطلب