آرشیو اخباربازیکنان رشته های ورزشیبازیکنان رشته های ورزشی

ادامه مطلب

دانشجویانی که با آقای مهندس تماشایی درس پروزه و سمینار و کارآموزی دارنددانشجویانی که با آقای مهندس تماشایی درس پروزه و سمینار و کارآموزی دارند

ادامه مطلب

شرکت در مسابقات ورزشیشرکت در مسابقات ورزشی

ادامه مطلب

ساعات کار واحدهای آموزشی و آزمایشگاهی تا پایان امتحاناتساعات کار واحدهای آموزشی و آزمایشگاهی تا پایان امتحانات

ادامه مطلب

اطلاعیه جذب دانشجو بدون کنکوراطلاعیه جذب دانشجو بدون کنکور

ادامه مطلب