آرشیو اخبارتاریخ انتخاب واحد ترم تابستان 97تاریخ انتخاب واحد ترم تابستان 97

ادامه مطلب

زمانبندی انتخاب واحد ترم تابستان 1397زمانبندی انتخاب واحد ترم تابستان 1397

ادامه مطلب

ارزش مدارک دانش آموختگانادامه مطلب

دانشجویان محترم گرایش های مختلف رشته شیمیدانشجویان محترم گرایش های مختلف رشته شیمی

ادامه مطلب

زمان حذف اضطراری تک درسادامه مطلب