کارگاه های آموزشی

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی دفترنویسی شرکتهای خدماتی بازرگانی



به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند مؤسسه آموزش عالی قدر با هدف ارتقای بنیه علمی و تقویت مهارتهای عملی دانشجویان رشتههای گوناگون و همچنین افزایش ظرفیت خوداشتغالی در فضای عمومی کسب و کار کشور اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی با حضور اساتید برجسته این مؤسسه و سایر دانشگاههای برتر استان نموده است. لذا از علاقمندان به شرکت در این کارگاهها دعوت به عمل میآید تا پایان مهر ماه با مراجعه به واحد دبیرخانه آمادگی خود را جهت شرکت در آنها اعلام نمایند.

کارگاه نخست – پائیز 1395 :
عنوان کارگاه: دفترنویسی شرکت های خدماتی بازرگانی
مدرس کارگاه: جناب آقای محمدرضا رهبری